Oferta

Zakres oferty obejmuje między innymi:

  • Kompleksowe analizy prawne nieruchomości, spółek i innych podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości (due diligence) na etapie nabywania lub zbywania nieruchomości.
  • Opiniowanie oraz przygotowanie projektu umowy i obsługa prawna wszelkich transakcji związanych z nabyciem, zbyciem nieruchomości.
  • Obsługa prawna procesu przygotowywania inwestycji, w szczególności opracowywanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, deweloperskich, z dostawcami mediów i usług umów z podwykonawcami i o wykonanie prac projektowych i nadzoru inwestorskiego.
  • Obsługa prawna procesu ustanowienia zabezpieczenia na hipotece nieruchomości oraz administrowania mienia na rzecz osób trzecich.
  • Audyty projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także formułowanie wniosków do przyszłego planu i uwag do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu doprowadzenia do zwiększenia potencjału inwestycyjnego nieruchomości