Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie powierzonych nam danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (dalej RODO), które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

Przetwarzamy dane w sposób rzetelny, zgodny z prawem oraz dbamy aby przetwarzanie nie naruszało Państwa praw i wolności. Zapewniamy także, że Państwa dane przetwarzamy w sposób bezpieczny.

Prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi  informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych a w przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt: email: biuro@kibogroup.eu lub pisemnie na adres siedziby spółki.


I. Administrator danych osobowych

 Administratorem danych osobowych jest firma KIBO GROUP SP. Z O.O. z siedzibą
w Warszawie, adres 02-653 Warszawa  ul. Niepodległości 18.


II. Cel i podstawy prawne przetwarzania

Każde przetwarzanie danych jest oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.
Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania zawartych umów.  Podstawa prawną przetwarzania Państwa danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit b RODO.


III. Kategorie danych przetwarzanych przez Spółkę:

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, Pesel, seria i nr dowodu osobistego/paszportu, nr rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.


IV. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe Spółka może przekazywać następującym podmiotom:
-    podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Spółki, np.  podwykonawcom usług oraz
-    podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną


IV. Przekazywanie danych do państw trzecich

Spółka nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/ EOG.


V. Okres przechowywania danych

Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy Spółka przetwarza do końca okresu
obowiązywania umowy.


VI. Prawa osób, których dane przetwarza Spółka

Przysługuje Państwu:
-    prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych,
-    prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych,
-    prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
-    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych;
-    prawo do przenoszenia danych,
-    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
 Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 


VII. Informacja o dobrowolności/ wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i w przypadku braku ich podania będziemy musieli odmówić zawarcia umowy.